Jdi na obsah Jdi na menu
 

Všeobecné obchodní podmínky

 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Miroslav Jiránek, nákup-prodej-zapůjčení (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 
Prodávající:
Miroslav Jiráenk, Hrádek 709, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 114 36 191
DIČ: CZ5402160522
Kontaktní údaje
Telefon: +420 777 106 709
Telefon/fax: +420 482 723 469
Email: info@e-dvereokna.cz 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 
AIR BANK Liberec 1436229011 / 3030
 
 
Kupující:
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. V případě nákupu zboží na splátky pak můžou být požadovány doplňující informace nutné pro vystavení smlouvy o prodeji zboží na splátky (od kupujícího i od ručitele) a další listiny týkající se například vlastnického práva k dané nemovisti, do níž bude objednané zboží montováno.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Prodejce - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
III. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Při objednání zboží, které není na skladě nebo zboží vyrobené speciálně na přání zákazníka je vyžadována záloha (kauce) ve výši 50 % z celkové ceny zboží.  Sjednanou zálohu zaplatí kupující buď poukázáním poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury nebo v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. Takto uhrazená záloha (kauce) je nevratná v plné výši.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- elektronickou poštou na adrese info@e-dvereokna.cz
- telefonicky
- osobně v provozovně prodávajícího
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
-  IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
-  kód a název zboží dle ceníku
-  jednotkovou cenu
-  způsob odebrání a dopravy
-  dodací adresu
-  podpis osoby oprávněné objednávat zboží
-  všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Za objednávku se nepovažuje poptávka zboží, na které nebyla ze strany kupujícího podána písemná objednávka a zaplacena záloha a pokud tato poptávka nebyla prodávajícím písemně potvrzena s uvedením konkrétních platebních a dodacích podmínek.
 
IV. Platební podmínky
a) platba v hotovosti při nákupu zboží v místě provozovny firmy
b) platba předem bankovním převodem (poštovní poukázkou)
e) platba dobírkou při převzetí zboží v případě dopravy zboží do místa požadovaného zákazníkem - hotovost přebírá od zákazníka přepravce
 
V. Dodací podmínky
Osobní odběr zboží v provozovně firmy nebo doprava zboží do místa předem definovaného zákazníkem.
Dopravu zajišťuje prodávající vlastními prostředky nebo využitím služeb přepravní společnosti. Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího. Místo odběru je stanoveno na základě poptávky / objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo oproti zaplacení kupní ceny a převzetí souvisejících dokladů.
 
VI. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele
(neplatí pro obchodní partnery s podepsanou dealerskou smlouvou)
Kupující má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1.     Zaslat doporučený dopis na adresu sídla firmy.
2.     Zboží po předchozí telefonické dohodě dopravit do provozovny prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
Vracené zboží musí být v původním obalu, musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálem dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží .
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu částka za zboží zaslána převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze. Manipulační poplatek účtovaný k ceně dveří (režijní náklady a poplatek za služby a úkony spojené s přípravou zboží, jeho rezervací a expedicí) je vždy a v celé výši nevratný.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží nebude převzato. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. 
 
VII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
 

 

Zařizujeme dům - vše pro dům, zahradu a bydlení. Firmy.KupNet.cz - Katalog firem Vánoční dárky TAXI Ostrava - Radek Březina Výměna odkazů