Jdi na obsah Jdi na menu
 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád (dále jen RŘ) popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Miroslav Jiránek, Hrádek 709, 463 34 Hrádek nad Nisou (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s RŘ a VOP ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným RŘ.
 
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, specifikace, ... ).
 
II. Délka záruky
Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je stanovena u veškerého zboží nabízeného prodávajícím na 24 měsíců není-li v prodejním dokladu uvedeno jinak.  Záruční doba se počítá od převzetí zboží kupujícím. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a údržbě může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Právo na reklamaci kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
Zákazník je povinen minimálně jednou za ½ roku provádět kontrolu silikonového těsnění, pryžového těsnění a odbornou firmou zajistit promazání zámků a pantů, v případě deformace pak dorovnat křídlo dveří. Před rovnáním křídla dveří je nutné vymontovat mechaniku zámku a dveřní křídlo. Případné závady je nutné ihned nahlásit prodejci nebo je nechat odborně opravit aby nedošlo k trvalému poškození dveří. Na závady vzniklé chybnou montáží, špatným užíváním nebo zanedbanou údržbou se nevztahuje záruka. Neodborná instalace dveřní zárubně, seřízení pantů a mechaniky zámků má za následek deformaci křídla dveří, kterou nelze reklamovat. Vyrovnání křídla dveří a seřízení mechaniky zámků může prodávající zajistit, je zpoplatněno a lze jej provést pouze při bezchybném usazení zárubně a při venkovní teplotě >15°C.
 
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: zboží v akci.
  
III. Záruční podmínky
Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu (případně kontrolu obalu). V případě viditelných vad je kupující povinen na tyto vady ještě před převzetím zboží upozornit a s prodávajícím (přepravcem) se dohodnout na dalším řešení (sleva z ceny, odmítnutí převzetí zboží). Kupující je povinen toto uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (přepravce).
Převzetím zboží kupující souhlasí s jeho stavem a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
Reklamaci zřejmých (viditelných) vad, které kupující mohl zjistit při předání věci, a na které neupozornil, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna firmy Miroslav Jiránek, Hrádek 709, 463 34 Hrádek nad Nisou.
 
Kupující je povinen vadné zboží na reklamaci doručit osobně do provozovny firmy. Nedovoluje-li povaha výrobku jeho osobní doručení do provozovny firmy nebo zaslání na adresu sídla firmy, oznamte reklamaci písemně doporučeným dopisem spolu s přiloženou kopií nákupního dokladu a potvrzeným montážním listem. Na telefonické reklamace a reklamace zaslané e-mailem nebude brán zřetel. V dopisu uveďte podrobný popis závady a toto bezpodmínečně doložte fotodokumentací. O formě a průběhu vyřízení reklamace bude kupující informován. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. zámky, kování, cylindrické vložky, apod., zabalit je a zaslat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
 
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejná specifikace zboží, jako na reklamovaném výrobku.
 
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Prodávající neodpovídá:
a)  za vady zboží, které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
b)  za vady zboží které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím a to od doby převzetí zboží kupujícím (převzetí prodejního dokladu a zaplacení kupní ceny)
c)  za vady zboží způsobené nedodržením všeobecných, stavebních a dalších technických norem pro používání zboží
d)  za vady způsobené neodbornou montáží - nedodržením montážního postupu
e)  za opotřebení a vady, které vzniknou nesprávným používáním a zanedbáním předepsané údržby
f)  za vady, které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu 
e)  za vady, pro které bylo zboží prodáno se slevou a za vady způsobené tzv. vyšší mocí.
Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
Dále nelze uznat jako vadu:
-           rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí – jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami
-           optické vady na všech dílech výrobků a jejich příslušenství (škrábance, rýhy, nerovnosti, poškození, promáčknutí atd.), které nejsou viditelné při denním rozptýleném světle ze vzdálenosti 1,5 m. Kupující musí mít na paměti, že předmětem koupě je stavební výrobek nikoliv bytový doplněk.
Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení a nastavení oken, dveří nebo vrat.
 
IV. Způsob vyřízení reklamace
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.
 
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím (není-li však dohodnuto jinak např. vzhledem k nutnosti posouzení reklamovaného zboží zahraničním výrobcem – v těchto případech může být lhůta pro vyřízení delší jak 30 dní).
 
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
 
V. Spotřební materiál
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
 
VI. Závěrečná ustanovení
Pokud kupující podá reklamaci, a ta bude posouzena ze strany prodávajícího jako neoprávněná, má prodávající nárok na úhradu nezbytných nákladů vzniklých při řešení této neoprávněné reklamace. Pokud kupující požaduje prověření jakosti zboží nezávislým ústavem, jdou náklady na odběr vzorků a zkoušky k jeho tíži.
Podpisem dodacího listu (prodejního dokladu) kupující potvrzuje, že byl prodávajícím řádně informován o jakosti, životnosti, užitných a ostatních vlastnostech prodávaného zboží, o správném způsobu jeho užívání a údržby, jakož i o tom, že nevhodným způsobem užívání nebo udržování zboží může dojít k jeho poškození, za které prodávající neodpovídá.
Podpisem dodacího listu (prodejního dokladu) kupující dále potvrzuje, že byl prodávajícím řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží (reklamace), které se řídí těmito podmínkami a Reklamačním řádem, o tom, kde lze reklamaci uplatnit, o provádění záručních oprav a o tom, na které vady se záruka nevztahuje.  
 
Tento RŘ nabývá platnosti dnem 1.10.2015. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 
 

 

Zařizujeme dům - vše pro dům, zahradu a bydlení. Firmy.KupNet.cz - Katalog firem Vánoční dárky TAXI Ostrava - Radek Březina Výměna odkazů